Aktualitet dhe Lajme

Monitorimi i aktivitetit minerar – KLSH: Duhen inspektime

Miniera e Bulqizës. Foto: Bulqizaime.al

Mbikëqyrja dhe monitorimi i aktivitetit minerar jo vetëm që nuk ushtrohet i plotë dhe 2 herë në vit, por për shumë subjekte nuk është kryer asnjë kontroll apo inspektim nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, duke shkelur legjislacionin në fuqi.

Konstatimi vjen nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, në bazë të auditimit të kryer gjatë vitit 2022, që gjithashtu vëren edhe një sërë problemesh të tjerë në drejtim të shfrytëzimit të burimeve minerare.

Sipas KLSH, zotëruesit e lejeve minerare nuk kanë paraqitur për miratim planin vjetor të veprimtarisë, ku të specifikohej sasia e prodhimit, shitjeve, vlera e investimeve, vlerat e garancive, në përputhje dhe të harmonizuar në kohë me të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në lejen minerare për çdo vit, transmeton televizioni SCAN.

Gjithashtu, nuk janë hartuar dhe dërguar në strukturën shtetërore përgjegjëse, informacionet tremujore dhe vjetore me treguesit mbi realizimin e prodhimit, investimeve, vlerën e produkteve të shitura, punimeve minerare të realizuara dhe gjithë operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare.

Nga ana tjetër, evidenca vjetore për veprimtarinë e aktivitetit prodhues dhe tregtar të shoqërive që zotërojnë leje shfrytëzimi minerar, nuk është plotësuar me të gjithë treguesit kryesorë të prodhimit, të shitjes, të ardhurat e realizuara dhe renta e paguar. Shkelja e këtyre detyrimeve ligjore pasohet me dëme në buxhetin e shtetit. Sipas KLSH, gjatë vitit 2022 dëmi ekonomik dhe efeketet negative për shkak të parregullsive, të shkaktuara nga institucionet publike arriti në mbi 90 mld lekë është.
Huazuar nga BulqizaIme

Back to top button